Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die YOB BV aan de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van YOB BV. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-) netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

YOB BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is YOB BV niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand, veelal met informatie over de gebruiker, dat naar uw harde schijf kan worden geschreven. Deze website gebruikt geen cookies en kunt u dus anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen.

Registratie
YOB BV is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Alleen als u via deze website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u meer gegevens verstrekken. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om deze gegevens vervolgens te beschermen.

Uden, 1 januari 2010